Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze aanbiedingen geschieden zonder enige verbintenis, en de bestellingen zijn slechts definitief na schriftelijke bevestiging van onzentwege. 
 2. De opgegeven leveringstermijn, zelfs ingeval van vermelding van een vervaldatum, is slechts benaderend. Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding.
 3. Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de klant worden nagezien. Klachten ivm zichtbare of niet-conforme gebreken moeten, op straffe van verval, onmiddellijk bij levering worden gemeld door de klant. Verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na vaststelling van het gebrek worden gemeld. Het gebruik van de koopwaar, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de goedkeuring ervan.
 4. De klant neemt levering van de goederen op onze camion, en de aflading zal gebeuren door de zorgen en op risico van de bestemmeling.
 5. In geval van laattijdige betaling zal op het openstaande saldo van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling (a) een verwijlinterest verschuldigd zijn van 12% per jaar evenals (b) een verhoging tbv 12%, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR, ten titel van forfaitair schadebeding. Bij niet-betaling van een bepaalde factuur op de vervaldag is het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs van de nog niet vervallen facturen en zelfs al is eerder reeds uitstel van betaling verleend, onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
 6. De geleverde goederen blijven onze eigendom, zolang de klant niet alle door hem verschuldigde sommen, ook deze voortspruitende uit andere transacties, integraal heeft voldaan, en zelfs indien de goederen bewerkt werden. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard vóór de levering. Dit alles doet geen afbreuk aan de risico-overdracht, die plaats vindt bij levering. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt ook reeds op risico van de klant. De verzonden goederen reizen altijd op risico en gevaar van de klant, zelfs al is dit franco.
 7. Technisch advies, waaronder gegevens en inlichtingen over de geschiktheid en het gebruik van een goed, door ons verleend, weze het mondeling of schriftelijk, wordt naar beste weten en te goeder trouw gegeven. Het advies ontheft de klant niet van eigen controle en proeven en zijn plicht om de goederen te evalueren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing(en) en/of processen en om hen enkel daarvoor aan te wenden. Het gebruik en de verwerking van de goederen voor een bepaalde toepassing valt derhalve volledig onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. Desgevallend zal de klant gespecialiseerd advies bij derden inwinnen.
 8. Wij kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet in onzen hoofde. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreeks en persoonlijke schade, en wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade. In elk geval wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de limieten van onze verzekeringspolis, en in het geval van niet-verzekerde schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, verlies of schade aan toegeleverd materiaal van derden. Goederen gestockeerd bij ons en eigendom van derden moeten door diezelfde derden verzekerd worden.
 9. Tot zekerheid van betaling van het openstaande saldo van onze factu(u)r(en) geeft de klant in pand ten voordele van ons (i) al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen, zowel op derden als tegenover ons, uit welke hoofde ook, en dus niet beperkt tot handelsvorderingen, (ii) de geleverde goederen waarop de onbetaalde factu(u)r(en) betrekking heeft/hebben, (iii) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant op datum van registratie hiervan in het pandregister, alsook (v) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de schuldenaar.
 10. De klant verleent aan ons een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in ons bezit bevinden in het kader van eender welk contract. De klant verleent dit retentierecht tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de klant nog aan ons verschuldigd is, zelfs al hebben deze verschuldigde bedragen een andere oorzaak.
 11. Wij hebben het recht om alle contracten met de klant zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien in de loop van de uitvoering van de een of andere overeenkomst de financiële situatie van de klant zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van het onderpand van één of meerdere van haar schuldvorderingen of bepaalde zekerheden of waarborgen eraan verbonden, wanneer de klant faillissement wordt verklaard of wanneer de ten onze gunste verleende borgstelling wordt opgezegd.
 12. De rechtbanken en hoven met rechtsmacht te Roeselare zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen en betwistingen.
 13. Leveringen waarvan factuurwaarde op maandbasis  <  250 €: 40 € administratiekosten
 14. Transportkost: voor  postcodes beginnend met 8 voor bestelling < 250 €: 50 €, alle andere postcodes voor bestelling < 500 €: 75 €
 15. Certificaten 3.1: bij bestelling: 15  €/stuk, na bestelling: 30 € / stuk